ترجمه، معنی و ریشه کلمه Refinisher به فارسی

ترجمه Refinisher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ و روغن‌ كار. می باشد

Refinisher به چه معناست و Refinisher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refinisher

رنگ‌ و روغن‌ كار. به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ و روغن‌ كار., ترجمه رنگ‌ و روغن‌ كار., کلمات شبیه رنگ‌ و روغن‌ كار.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Razor به فارسی

ترجمه Razor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تيغ‌ صورت‌ تراشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با تيغ‌ تراشيدن‌.

Razor به چه معناست و Razor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Razor

تيغ‌ صورت‌ تراشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تيغ‌ صورت‌ تراشي‌, ترجمه تيغ‌ صورت‌ تراشي‌, کلمات شبیه تيغ‌ صورت‌ تراشي‌ , با تيغ‌ تراشيدن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Roundle به فارسی

ترجمه Roundle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lednuor)هلال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صفحه‌ كوچك‌ و كروي‌ شكل‌ , در فارسی : دايره‌.

Roundle به چه معناست و Roundle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roundle

(lednuor)هلال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lednuor)هلال‌, ترجمه (lednuor)هلال‌, کلمات شبیه (lednuor)هلال‌ , صفحه‌ كوچك‌ و كروي‌ شكل‌ به لاتین , دايره‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Raggedy به فارسی

ترجمه Raggedy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ژنده‌. می باشد

Raggedy به چه معناست و Raggedy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Raggedy

ژنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ژنده‌., ترجمه ژنده‌., کلمات شبیه ژنده‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ring Tailed به فارسی

ترجمه Ring Tailed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) داراي‌ حلقه‌ هاي‌ الوان‌ دردم‌. می باشد

Ring Tailed به چه معناست و Ring Tailed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ring Tailed

(ج‌.ش‌.) داراي‌ حلقه‌ هاي‌ الوان‌ دردم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) داراي‌ حلقه‌ هاي‌ الوان‌ دردم‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) داراي‌ حلقه‌ هاي‌ الوان‌ دردم‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) داراي‌ حلقه‌ هاي‌ الوان‌ دردم‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Roller Bearing به فارسی

ترجمه Roller Bearing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مك‌.) ياتاقاني‌ كه‌ ميله‌ ان‌ با چند غلتك‌ ديگر بگردش‌ می باشد

Roller Bearing به چه معناست و Roller Bearing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roller Bearing

(مك‌.) ياتاقاني‌ كه‌ ميله‌ ان‌ با چند غلتك‌ ديگر بگردش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مك‌.) ياتاقاني‌ كه‌ ميله‌ ان‌ با چند غلتك‌ ديگر بگردش‌, ترجمه (مك‌.) ياتاقاني‌ كه‌ ميله‌ ان‌ با چند غلتك‌ ديگر بگردش‌, کلمات شبیه (مك‌.) ياتاقاني‌ كه‌ ميله‌ ان‌ با چند غلتك‌ ديگر بگردش‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rye به فارسی

ترجمه Rye در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) چاودار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گندم‌ سياه‌ , در فارسی : مرد كولي‌.

Rye به چه معناست و Rye یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rye

(گ‌.ش‌.) چاودار به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) چاودار, ترجمه (گ‌.ش‌.) چاودار, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) چاودار , گندم‌ سياه‌ به لاتین , مرد كولي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rimer به فارسی

ترجمه Rimer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (remuhr) قافيه‌ پرداز. می باشد

Rimer به چه معناست و Rimer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rimer

(remuhr) قافيه‌ پرداز. به خارجی , ریشه انگلیسی (remuhr) قافيه‌ پرداز., ترجمه (remuhr) قافيه‌ پرداز., کلمات شبیه (remuhr) قافيه‌ پرداز.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rotary به فارسی

ترجمه Rotary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرخشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوار.

Rotary به چه معناست و Rotary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rotary

چرخشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چرخشي‌, ترجمه چرخشي‌, کلمات شبیه چرخشي‌ , دوار. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Revealment به فارسی

ترجمه Revealment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الهام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مكاشفه‌.

Revealment به چه معناست و Revealment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revealment

الهام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الهام‌, ترجمه الهام‌, کلمات شبیه الهام‌ , مكاشفه‌. به لاتین