ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hard Working به فارسی

ترجمه Hard Working در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پركار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زحمت‌ كش‌.

Hard Working به چه معناست و Hard Working یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hard Working

پركار به خارجی , ریشه انگلیسی پركار, ترجمه پركار, کلمات شبیه پركار , زحمت‌ كش‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hispid به فارسی

ترجمه Hispid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مودار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاردار , در فارسی : سيخك‌ دار.

Hispid به چه معناست و Hispid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hispid

مودار به خارجی , ریشه انگلیسی مودار, ترجمه مودار, کلمات شبیه مودار , خاردار به لاتین , سيخك‌ دار. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hamlet به فارسی

ترجمه Hamlet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ونمايشنامه‌ تراژدي‌ شكسپير. می باشد

Hamlet به چه معناست و Hamlet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hamlet

ونمايشنامه‌ تراژدي‌ شكسپير. به خارجی , ریشه انگلیسی ونمايشنامه‌ تراژدي‌ شكسپير., ترجمه ونمايشنامه‌ تراژدي‌ شكسپير., کلمات شبیه ونمايشنامه‌ تراژدي‌ شكسپير.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hyperactive به فارسی

ترجمه Hyperactive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) داراي‌ فعاليت‌ بيش‌ از اندازه‌. می باشد

Hyperactive به چه معناست و Hyperactive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyperactive

(ط‌ب‌) داراي‌ فعاليت‌ بيش‌ از اندازه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) داراي‌ فعاليت‌ بيش‌ از اندازه‌., ترجمه (ط‌ب‌) داراي‌ فعاليت‌ بيش‌ از اندازه‌., کلمات شبیه (ط‌ب‌) داراي‌ فعاليت‌ بيش‌ از اندازه‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Harbor به فارسی

ترجمه Harbor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لنگر انداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پروردن‌.

Harbor به چه معناست و Harbor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Harbor

لنگر انداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لنگر انداختن‌, ترجمه لنگر انداختن‌, کلمات شبیه لنگر انداختن‌ , پروردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heat Lightning به فارسی

ترجمه Heat Lightning در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صاعقه‌. می باشد

Heat Lightning به چه معناست و Heat Lightning یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heat Lightning

صاعقه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صاعقه‌., ترجمه صاعقه‌., کلمات شبیه صاعقه‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Humbug به فارسی

ترجمه Humbug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بامبول‌ زدن‌. می باشد

Humbug به چه معناست و Humbug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humbug

بامبول‌ زدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بامبول‌ زدن‌., ترجمه بامبول‌ زدن‌., کلمات شبیه بامبول‌ زدن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Huckleberry به فارسی

ترجمه Huckleberry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) درخت‌ زغال‌ اخته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زغال‌ اخته‌.

Huckleberry به چه معناست و Huckleberry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Huckleberry

(گ‌.ش‌.) درخت‌ زغال‌ اخته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) درخت‌ زغال‌ اخته‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) درخت‌ زغال‌ اخته‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) درخت‌ زغال‌ اخته‌ , زغال‌ اخته‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heifer به فارسی

ترجمه Heifer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوساله‌ ماده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماده‌ گوساله‌.

Heifer به چه معناست و Heifer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heifer

گوساله‌ ماده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوساله‌ ماده‌, ترجمه گوساله‌ ماده‌, کلمات شبیه گوساله‌ ماده‌ , ماده‌ گوساله‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hyperesthesia به فارسی

ترجمه Hyperesthesia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (aisehtsearepyh) (ط‌ب‌) حساسيت‌ شديد در يك‌ ناحيه‌ بدن‌ می باشد

Hyperesthesia به چه معناست و Hyperesthesia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyperesthesia

(aisehtsearepyh) (ط‌ب‌) حساسيت‌ شديد در يك‌ ناحيه‌ بدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (aisehtsearepyh) (ط‌ب‌) حساسيت‌ شديد در يك‌ ناحيه‌ بدن‌, ترجمه (aisehtsearepyh) (ط‌ب‌) حساسيت‌ شديد در يك‌ ناحيه‌ بدن‌, کلمات شبیه (aisehtsearepyh) (ط‌ب‌) حساسيت‌ شديد در يك‌ ناحيه‌ بدن‌