ترجمه، معنی و ریشه کلمه Forfend به فارسی

ترجمه Forfend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (dneferof=) دفع‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منع‌ كردن‌ , در فارسی : ممانعت‌ كردن‌ , به فارسی : حفظ‌

Forfend به چه معناست و Forfend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forfend

(dneferof=) دفع‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (dneferof=) دفع‌ كردن‌, ترجمه (dneferof=) دفع‌ كردن‌, کلمات شبیه (dneferof=) دفع‌ كردن‌ , منع‌ كردن‌ به لاتین , ممانعت‌ كردن‌ به لاتین , حفظ‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foliate به فارسی

ترجمه Foliate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگ‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برگ‌ دادن‌.

Foliate به چه معناست و Foliate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foliate

برگ‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برگ‌ شدن‌, ترجمه برگ‌ شدن‌, کلمات شبیه برگ‌ شدن‌ , برگ‌ دادن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Funerary به فارسی

ترجمه Funerary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ مراسم‌ تشييع‌ جنازه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تدفيني‌ , در فارسی : ترحيمي‌.

Funerary به چه معناست و Funerary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Funerary

وابسته‌ به‌ مراسم‌ تشييع‌ جنازه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ مراسم‌ تشييع‌ جنازه‌, ترجمه وابسته‌ به‌ مراسم‌ تشييع‌ جنازه‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ مراسم‌ تشييع‌ جنازه‌ , تدفيني‌ به لاتین , ترحيمي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Freesia به فارسی

ترجمه Freesia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) فريزيا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ جور گل‌ پيازدار.

Freesia به چه معناست و Freesia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Freesia

(گ‌.ش‌.) فريزيا به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) فريزيا, ترجمه (گ‌.ش‌.) فريزيا, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) فريزيا , يك‌ جور گل‌ پيازدار. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Furfuraldehyde به فارسی

ترجمه Furfuraldehyde در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بفرمول‌ OHC O 3H 4C. می باشد

Furfuraldehyde به چه معناست و Furfuraldehyde یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Furfuraldehyde

بفرمول‌ OHC O 3H 4C. به خارجی , ریشه انگلیسی بفرمول‌ OHC O 3H 4C., ترجمه بفرمول‌ OHC O 3H 4C., کلمات شبیه بفرمول‌ OHC O 3H 4C.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Forth به فارسی

ترجمه Forth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از حالا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دور از مكان‌ اصلي‌ , در فارسی : جلو , به فارسی : پيش‌ , سایر ترجمه ها : پس‌ اين‌ كلمه‌

Forth به چه معناست و Forth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forth

از حالا به خارجی , ریشه انگلیسی از حالا, ترجمه از حالا, کلمات شبیه از حالا , دور از مكان‌ اصلي‌ به لاتین , جلو به لاتین , پيش‌ خارجی , پس‌ در زبان , اين‌ كلمه‌انگلیسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foliage به فارسی

ترجمه Foliage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگ‌ درختان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاخ‌ وبرگ‌.

Foliage به چه معناست و Foliage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foliage

برگ‌ درختان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برگ‌ درختان‌, ترجمه برگ‌ درختان‌, کلمات شبیه برگ‌ درختان‌ , شاخ‌ وبرگ‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Frequency Analysis به فارسی

ترجمه Frequency Analysis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحليل‌ بسامدي‌. می باشد

Frequency Analysis به چه معناست و Frequency Analysis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frequency Analysis

تحليل‌ بسامدي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تحليل‌ بسامدي‌., ترجمه تحليل‌ بسامدي‌., کلمات شبیه تحليل‌ بسامدي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Forty Niner به فارسی

ترجمه Forty Niner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شركت‌ كننده‌ در مهاجرت‌ سال‌ 9481 بكاليفرنيا درجستجوي‌ می باشد

Forty Niner به چه معناست و Forty Niner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forty Niner

شركت‌ كننده‌ در مهاجرت‌ سال‌ 9481 بكاليفرنيا درجستجوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شركت‌ كننده‌ در مهاجرت‌ سال‌ 9481 بكاليفرنيا درجستجوي‌, ترجمه شركت‌ كننده‌ در مهاجرت‌ سال‌ 9481 بكاليفرنيا درجستجوي‌, کلمات شبیه شركت‌ كننده‌ در مهاجرت‌ سال‌ 9481 بكاليفرنيا درجستجوي‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fondness به فارسی

ترجمه Fondness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علاقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انس‌.

Fondness به چه معناست و Fondness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fondness

علاقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی علاقه‌, ترجمه علاقه‌, کلمات شبیه علاقه‌ , انس‌. به لاتین