ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dispread به فارسی

ترجمه Dispread در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پخش‌ كردن‌. می باشد

Dispread به چه معناست و Dispread یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dispread

پخش‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پخش‌ كردن‌., ترجمه پخش‌ كردن‌., کلمات شبیه پخش‌ كردن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Deft به فارسی

ترجمه Deft در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماهر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زبردست‌ , در فارسی : كاردان‌ , به فارسی : چالاك‌ , سایر ترجمه ها : استادانه‌.

Deft به چه معناست و Deft یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Deft

ماهر به خارجی , ریشه انگلیسی ماهر, ترجمه ماهر, کلمات شبیه ماهر , زبردست‌ به لاتین , كاردان‌ به لاتین , چالاك‌ خارجی , استادانه‌. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dale به فارسی

ترجمه Dale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دره‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حفره‌ , در فارسی : خليج‌ و غيره‌ , به فارسی : ماهور.

Dale به چه معناست و Dale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dale

دره‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دره‌ كوچك‌, ترجمه دره‌ كوچك‌, کلمات شبیه دره‌ كوچك‌ , حفره‌ به لاتین , خليج‌ و غيره‌ به لاتین , ماهور. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dun به فارسی

ترجمه Dun در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ قهوه‌اي‌ كمرنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سمند , در فارسی : خاكي‌ , به فارسی : اسب‌ كهر , سایر ترجمه ها : سماجت‌ كردن‌

Dun به چه معناست و Dun یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dun

رنگ‌ قهوه‌اي‌ كمرنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ قهوه‌اي‌ كمرنگ‌, ترجمه رنگ‌ قهوه‌اي‌ كمرنگ‌, کلمات شبیه رنگ‌ قهوه‌اي‌ كمرنگ‌ , سمند به لاتین , خاكي‌ به لاتین , اسب‌ كهر خارجی , سماجت‌ كردن‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dint به فارسی

ترجمه Dint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (م‌.م‌.) ضربت‌ , در فارسی : تو رفتگي‌ , به فارسی : گودي‌.

Dint به چه معناست و Dint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dint

زور به خارجی , ریشه انگلیسی زور, ترجمه زور, کلمات شبیه زور , (م‌.م‌.) ضربت‌ به لاتین , تو رفتگي‌ به لاتین , گودي‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Downgrade به فارسی

ترجمه Downgrade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كم‌ ارزش‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دست‌ كم‌گرفتن‌.

Downgrade به چه معناست و Downgrade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Downgrade

كم‌ ارزش‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كم‌ ارزش‌ كردن‌, ترجمه كم‌ ارزش‌ كردن‌, کلمات شبیه كم‌ ارزش‌ كردن‌ , دست‌ كم‌گرفتن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Demographer به فارسی

ترجمه Demographer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متخصص‌ امار گيري‌ مردم‌. می باشد

Demographer به چه معناست و Demographer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Demographer

متخصص‌ امار گيري‌ مردم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متخصص‌ امار گيري‌ مردم‌., ترجمه متخصص‌ امار گيري‌ مردم‌., کلمات شبیه متخصص‌ امار گيري‌ مردم‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Disperse به فارسی

ترجمه Disperse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پراكنده‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متفرق‌ كردن‌.

Disperse به چه معناست و Disperse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Disperse

پراكنده‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پراكنده‌ كردن‌, ترجمه پراكنده‌ كردن‌, کلمات شبیه پراكنده‌ كردن‌ , متفرق‌ كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dental به فارسی

ترجمه Dental در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ دندانسازي‌. می باشد

Dental به چه معناست و Dental یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dental

وابسته‌ به‌ دندانسازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ دندانسازي‌., ترجمه وابسته‌ به‌ دندانسازي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ دندانسازي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dropsy به فارسی

ترجمه Dropsy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خيز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورم‌ , در فارسی : استسقاء.

Dropsy به چه معناست و Dropsy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dropsy

خيز به خارجی , ریشه انگلیسی خيز, ترجمه خيز, کلمات شبیه خيز , ورم‌ به لاتین , استسقاء. به لاتین