ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quintuple به فارسی

ترجمه Quintuple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پنجگانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پنج‌ تايي‌.

Quintuple به چه معناست و Quintuple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quintuple

پنجگانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پنجگانه‌, ترجمه پنجگانه‌, کلمات شبیه پنجگانه‌ , پنج‌ تايي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Queerish به فارسی

ترجمه Queerish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عجيب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خل‌.

Queerish به چه معناست و Queerish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Queerish

عجيب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عجيب‌, ترجمه عجيب‌, کلمات شبیه عجيب‌ , خل‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quarrel به فارسی

ترجمه Quarrel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دعوي‌ كردن‌ , در فارسی : ستيزه‌ كردن‌.

Quarrel به چه معناست و Quarrel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quarrel

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , دعوي‌ كردن‌ به لاتین , ستيزه‌ كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quad به فارسی

ترجمه Quad در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انگليس‌) زنداني‌ كردن‌ , در فارسی : در زندان‌ افكندن‌.

Quad به چه معناست و Quad یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quad

(ز.ع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌, ترجمه (ز.ع‌, کلمات شبیه (ز.ع‌ , انگليس‌) زنداني‌ كردن‌ به لاتین , در زندان‌ افكندن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quarterdeck به فارسی

ترجمه Quarterdeck در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انجام‌ تشريفات‌ نظ‌امي‌ و غيره‌. می باشد

Quarterdeck به چه معناست و Quarterdeck یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quarterdeck

انجام‌ تشريفات‌ نظ‌امي‌ و غيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انجام‌ تشريفات‌ نظ‌امي‌ و غيره‌., ترجمه انجام‌ تشريفات‌ نظ‌امي‌ و غيره‌., کلمات شبیه انجام‌ تشريفات‌ نظ‌امي‌ و غيره‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quotient به فارسی

ترجمه Quotient در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ر.) بهر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خارج‌ قسمت‌.

Quotient به چه معناست و Quotient یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quotient

(ر.) بهر به خارجی , ریشه انگلیسی (ر.) بهر, ترجمه (ر.) بهر, کلمات شبیه (ر.) بهر , خارج‌ قسمت‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Qalified به فارسی

ترجمه Qalified در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واجد شرايط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توصيف‌ شده‌.

Qalified به چه معناست و Qalified یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Qalified

واجد شرايط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واجد شرايط‌, ترجمه واجد شرايط‌, کلمات شبیه واجد شرايط‌ , توصيف‌ شده‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quadrupedal به فارسی

ترجمه Quadrupedal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهارپايي‌. می باشد

Quadrupedal به چه معناست و Quadrupedal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quadrupedal

چهارپايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چهارپايي‌., ترجمه چهارپايي‌., کلمات شبیه چهارپايي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quietness به فارسی

ترجمه Quietness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eduteiuq) (esoper=) ارامش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سكون‌.

Quietness به چه معناست و Quietness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quietness

(eduteiuq) (esoper=) ارامش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eduteiuq) (esoper=) ارامش‌, ترجمه (eduteiuq) (esoper=) ارامش‌, کلمات شبیه (eduteiuq) (esoper=) ارامش‌ , سكون‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quarterstaff به فارسی

ترجمه Quarterstaff در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چماق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرز , در فارسی : واحد يموت‌.

Quarterstaff به چه معناست و Quarterstaff یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quarterstaff

چماق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چماق‌, ترجمه چماق‌, کلمات شبیه چماق‌ , گرز به لاتین , واحد يموت‌. به لاتین