ترجمه، معنی و ریشه کلمه Breezily به فارسی

ترجمه Breezily در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسيم‌ وار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بادمانند.

Breezily به چه معناست و Breezily یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Breezily

نسيم‌ وار به خارجی , ریشه انگلیسی نسيم‌ وار, ترجمه نسيم‌ وار, کلمات شبیه نسيم‌ وار , بادمانند. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Broach به فارسی

ترجمه Broach در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تخلف‌ كردن‌ از.

Broach به چه معناست و Broach یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Broach

كشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كشيدن‌, ترجمه كشيدن‌, کلمات شبیه كشيدن‌ , تخلف‌ كردن‌ از. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bonnet به فارسی

ترجمه Bonnet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هرچيزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كلاه‌ سرگذاشتن‌ , در فارسی : درپوش‌ , به فارسی : كلاهك‌.

Bonnet به چه معناست و Bonnet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Bonnet

هرچيزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هرچيزي‌, ترجمه هرچيزي‌, کلمات شبیه هرچيزي‌ , كلاه‌ سرگذاشتن‌ به لاتین , درپوش‌ به لاتین , كلاهك‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bide به فارسی

ترجمه Bide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحمل‌ كردن‌ , در فارسی : بخود همواركردن‌.

Bide به چه معناست و Bide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Bide

دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌, ترجمه دادن‌, کلمات شبیه دادن‌ , تحمل‌ كردن‌ به لاتین , بخود همواركردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Behoove به فارسی

ترجمه Behoove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درمورد لباس‌) امدن‌ به‌. می باشد

Behoove به چه معناست و Behoove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Behoove

(درمورد لباس‌) امدن‌ به‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (درمورد لباس‌) امدن‌ به‌., ترجمه (درمورد لباس‌) امدن‌ به‌., کلمات شبیه (درمورد لباس‌) امدن‌ به‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bechance به فارسی

ترجمه Bechance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (llafeb=). می باشد

Bechance به چه معناست و Bechance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Bechance

(llafeb=). به خارجی , ریشه انگلیسی (llafeb=)., ترجمه (llafeb=)., کلمات شبیه (llafeb=).

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bumper به فارسی

ترجمه Bumper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سپراتومبيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضرب‌ خور , در فارسی : چيز خيلي‌بزرگ‌.

Bumper به چه معناست و Bumper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Bumper

سپراتومبيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سپراتومبيل‌, ترجمه سپراتومبيل‌, کلمات شبیه سپراتومبيل‌ , ضرب‌ خور به لاتین , چيز خيلي‌بزرگ‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bolt به فارسی

ترجمه Bolt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (.vda): راست‌ , در فارسی : بط‌ورعمودي‌ , به فارسی : مستقيما , سایر ترجمه ها : ناگهان‌.

Bolt به چه معناست و Bolt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Bolt

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , (.vda): راست‌ به لاتین , بط‌ورعمودي‌ به لاتین , مستقيما خارجی , ناگهان‌. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bench به فارسی

ترجمه Bench در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمكت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سكو.

Bench به چه معناست و Bench یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Bench

نيمكت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيمكت‌, ترجمه نيمكت‌, کلمات شبیه نيمكت‌ , سكو. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Basalt به فارسی

ترجمه Basalt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.ع‌.) نوعي‌ سنگ‌ چخماق‌ يا اتش‌ فشاني‌ سياه‌. می باشد

Basalt به چه معناست و Basalt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Basalt

(م‌.ع‌.) نوعي‌ سنگ‌ چخماق‌ يا اتش‌ فشاني‌ سياه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.ع‌.) نوعي‌ سنگ‌ چخماق‌ يا اتش‌ فشاني‌ سياه‌., ترجمه (م‌.ع‌.) نوعي‌ سنگ‌ چخماق‌ يا اتش‌ فشاني‌ سياه‌., کلمات شبیه (م‌.ع‌.) نوعي‌ سنگ‌ چخماق‌ يا اتش‌ فشاني‌ سياه‌.