ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vulcanizer به فارسی

ترجمه Vulcanizer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جوشكار برقي‌. می باشد

Vulcanizer به چه معناست و Vulcanizer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vulcanizer

جوشكار برقي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جوشكار برقي‌., ترجمه جوشكار برقي‌., کلمات شبیه جوشكار برقي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Varnish به فارسی

ترجمه Varnish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ ظ‌اهرخوب‌ كردن‌ , در فارسی : صيقلي‌ كردن‌ , به فارسی : جلا , سایر ترجمه ها : صيقل‌.

Varnish به چه معناست و Varnish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Varnish

به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی به‌, ترجمه به‌, کلمات شبیه به‌ , داراي‌ ظ‌اهرخوب‌ كردن‌ به لاتین , صيقلي‌ كردن‌ به لاتین , جلا خارجی , صيقل‌. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Variant به فارسی

ترجمه Variant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مغاير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوع‌ ديگر.

Variant به چه معناست و Variant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Variant

مغاير به خارجی , ریشه انگلیسی مغاير, ترجمه مغاير, کلمات شبیه مغاير , نوع‌ ديگر. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vinery به فارسی

ترجمه Vinery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاكستان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرمخانه‌ء مو , در فارسی : موستان‌ , به فارسی : تاكها.

Vinery به چه معناست و Vinery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vinery

تاكستان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تاكستان‌, ترجمه تاكستان‌, کلمات شبیه تاكستان‌ , گرمخانه‌ء مو به لاتین , موستان‌ به لاتین , تاكها. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Voluptuate به فارسی

ترجمه Voluptuate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شهوتراني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شهوت‌ انگيزكردن‌.

Voluptuate به چه معناست و Voluptuate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Voluptuate

شهوتراني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شهوتراني‌ كردن‌, ترجمه شهوتراني‌ كردن‌, کلمات شبیه شهوتراني‌ كردن‌ , شهوت‌ انگيزكردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vaporization به فارسی

ترجمه Vaporization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبخير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخارسازي‌ , در فارسی : تبديل‌ به‌ بخار.

Vaporization به چه معناست و Vaporization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vaporization

تبخير به خارجی , ریشه انگلیسی تبخير, ترجمه تبخير, کلمات شبیه تبخير , بخارسازي‌ به لاتین , تبديل‌ به‌ بخار. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Varicolored به فارسی

ترجمه Varicolored در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ رنگهاي‌ متغير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (مج.) گوناگون‌.

Varicolored به چه معناست و Varicolored یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Varicolored

داراي‌ رنگهاي‌ متغير به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ رنگهاي‌ متغير, ترجمه داراي‌ رنگهاي‌ متغير, کلمات شبیه داراي‌ رنگهاي‌ متغير , (مج.) گوناگون‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Versatile به فارسی

ترجمه Versatile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ استعداد و ذوق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روان‌ , در فارسی : سليس‌ , به فارسی : گردان‌ , سایر ترجمه ها : متحرك‌

Versatile به چه معناست و Versatile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Versatile

داراي‌ استعداد و ذوق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ استعداد و ذوق‌, ترجمه داراي‌ استعداد و ذوق‌, کلمات شبیه داراي‌ استعداد و ذوق‌ , روان‌ به لاتین , سليس‌ به لاتین , گردان‌ خارجی , متحرك‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Viticulturist به فارسی

ترجمه Viticulturist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شراب‌ ساز. می باشد

Viticulturist به چه معناست و Viticulturist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viticulturist

شراب‌ ساز. به خارجی , ریشه انگلیسی شراب‌ ساز., ترجمه شراب‌ ساز., کلمات شبیه شراب‌ ساز.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Volatile به فارسی

ترجمه Volatile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرار. می باشد

Volatile به چه معناست و Volatile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Volatile

فرار. به خارجی , ریشه انگلیسی فرار., ترجمه فرار., کلمات شبیه فرار.