ترجمه، معنی و ریشه کلمه Optical Character به فارسی

ترجمه Optical Character در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دخشه‌ نوري‌. می باشد

Optical Character به چه معناست و Optical Character یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Optical Character

دخشه‌ نوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دخشه‌ نوري‌., ترجمه دخشه‌ نوري‌., کلمات شبیه دخشه‌ نوري‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Overgrow به فارسی

ترجمه Overgrow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيش‌ از حد روييدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روي‌ چيزي‌ را پوشانيدن‌.

Overgrow به چه معناست و Overgrow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overgrow

بيش‌ از حد روييدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيش‌ از حد روييدن‌, ترجمه بيش‌ از حد روييدن‌, کلمات شبیه بيش‌ از حد روييدن‌ , روي‌ چيزي‌ را پوشانيدن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Outhouse به فارسی

ترجمه Outhouse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منزل‌ يا حياط‌ پهلويي‌ يا دور افتاده‌. می باشد

Outhouse به چه معناست و Outhouse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outhouse

منزل‌ يا حياط‌ پهلويي‌ يا دور افتاده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی منزل‌ يا حياط‌ پهلويي‌ يا دور افتاده‌., ترجمه منزل‌ يا حياط‌ پهلويي‌ يا دور افتاده‌., کلمات شبیه منزل‌ يا حياط‌ پهلويي‌ يا دور افتاده‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Outboard به فارسی

ترجمه Outboard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موتور بيرون‌از كشتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قايق‌.

Outboard به چه معناست و Outboard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outboard

موتور بيرون‌از كشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موتور بيرون‌از كشتي‌, ترجمه موتور بيرون‌از كشتي‌, کلمات شبیه موتور بيرون‌از كشتي‌ , قايق‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Output Area به فارسی

ترجمه Output Area در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناحيه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خروجي‌.

Output Area به چه معناست و Output Area یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Output Area

ناحيه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناحيه‌, ترجمه ناحيه‌, کلمات شبیه ناحيه‌ , خروجي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Oodlins به فارسی

ترجمه Oodlins در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (seldoo) فراوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خيلي‌ زياد , در فارسی : توده‌ , به فارسی : انباشته‌.

Oodlins به چه معناست و Oodlins یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oodlins

(seldoo) فراوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (seldoo) فراوان‌, ترجمه (seldoo) فراوان‌, کلمات شبیه (seldoo) فراوان‌ , خيلي‌ زياد به لاتین , توده‌ به لاتین , انباشته‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Out Of Doors به فارسی

ترجمه Out Of Doors در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rood fo tuo) خارج‌ از منزل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فضاي‌ ازاد , در فارسی : در هواي‌

Out Of Doors به چه معناست و Out Of Doors یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Out Of Doors

(rood fo tuo) خارج‌ از منزل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rood fo tuo) خارج‌ از منزل‌, ترجمه (rood fo tuo) خارج‌ از منزل‌, کلمات شبیه (rood fo tuo) خارج‌ از منزل‌ , فضاي‌ ازاد به لاتین , در هواي‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه On Hook به فارسی

ترجمه On Hook در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وصل‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قلاب‌ شده‌.

On Hook به چه معناست و On Hook یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به On Hook

وصل‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وصل‌ شده‌, ترجمه وصل‌ شده‌, کلمات شبیه وصل‌ شده‌ , قلاب‌ شده‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Offertory به فارسی

ترجمه Offertory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كليسا. می باشد

Offertory به چه معناست و Offertory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Offertory

كليسا. به خارجی , ریشه انگلیسی كليسا., ترجمه كليسا., کلمات شبیه كليسا.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Outfight به فارسی

ترجمه Outfight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيروز شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از ميدان‌ در كردن‌.

Outfight به چه معناست و Outfight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outfight

پيروز شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيروز شدن‌, ترجمه پيروز شدن‌, کلمات شبیه پيروز شدن‌ , از ميدان‌ در كردن‌. به لاتین