ترجمه، معنی و ریشه کلمه Watermelon به فارسی

ترجمه Watermelon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) هندوانه‌ (siragluv sullurtic). می باشد

Watermelon به چه معناست و Watermelon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Watermelon

(گ‌.ش‌.) هندوانه‌ (siragluv sullurtic). به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) هندوانه‌ (siragluv sullurtic)., ترجمه (گ‌.ش‌.) هندوانه‌ (siragluv sullurtic)., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) هندوانه‌ (siragluv sullurtic).

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ware به فارسی

ترجمه Ware در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مط‌لع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اگاه‌ , در فارسی : كالا , به فارسی : جنس‌ , سایر ترجمه ها : اجناس‌ متاع‌ , كالاي‌ فروشي‌

Ware به چه معناست و Ware یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ware

مط‌لع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مط‌لع‌, ترجمه مط‌لع‌, کلمات شبیه مط‌لع‌ , اگاه‌ به لاتین , كالا به لاتین , جنس‌ خارجی , اجناس‌ در زبان , متاع‌انگلیسی , كالاي‌ فروشي‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Water Meter به فارسی

ترجمه Water Meter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنتور اب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اب‌ سنج‌.

Water Meter به چه معناست و Water Meter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Water Meter

كنتور اب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كنتور اب‌, ترجمه كنتور اب‌, کلمات شبیه كنتور اب‌ , اب‌ سنج‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Want به فارسی

ترجمه Want در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نداشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كم‌داشتن‌ , در فارسی : فاقد بودن‌ , به فارسی : محتاج‌ بودن‌ , سایر ترجمه ها : كسر داشتن‌

Want به چه معناست و Want یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Want

نداشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نداشتن‌, ترجمه نداشتن‌, کلمات شبیه نداشتن‌ , كم‌داشتن‌ به لاتین , فاقد بودن‌ به لاتین , محتاج‌ بودن‌ خارجی , كسر داشتن‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Water System به فارسی

ترجمه Water System در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابياري‌. می باشد

Water System به چه معناست و Water System یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Water System

ابياري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ابياري‌., ترجمه ابياري‌., کلمات شبیه ابياري‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wassermann Reaction به فارسی

ترجمه Wassermann Reaction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (سرم‌شناسي‌) ازمايش‌ سرم‌خون‌براي‌ تشخيص‌ وجود ميكروب‌ می باشد

Wassermann Reaction به چه معناست و Wassermann Reaction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wassermann Reaction

(سرم‌شناسي‌) ازمايش‌ سرم‌خون‌براي‌ تشخيص‌ وجود ميكروب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (سرم‌شناسي‌) ازمايش‌ سرم‌خون‌براي‌ تشخيص‌ وجود ميكروب‌, ترجمه (سرم‌شناسي‌) ازمايش‌ سرم‌خون‌براي‌ تشخيص‌ وجود ميكروب‌, کلمات شبیه (سرم‌شناسي‌) ازمايش‌ سرم‌خون‌براي‌ تشخيص‌ وجود ميكروب‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Waistcoat به فارسی

ترجمه Waistcoat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جليقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لباس‌ زير شبيه‌جليقه‌ , در فارسی : نيم‌ تنه‌يا ژيلت‌.

Waistcoat به چه معناست و Waistcoat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Waistcoat

جليقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جليقه‌, ترجمه جليقه‌, کلمات شبیه جليقه‌ , لباس‌ زير شبيه‌جليقه‌ به لاتین , نيم‌ تنه‌يا ژيلت‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Widgeon به فارسی

ترجمه Widgeon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noegiw) (ج‌.ش‌.) انواع‌ اردك‌ هاي‌ابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غاز.

Widgeon به چه معناست و Widgeon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Widgeon

(noegiw) (ج‌.ش‌.) انواع‌ اردك‌ هاي‌ابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (noegiw) (ج‌.ش‌.) انواع‌ اردك‌ هاي‌ابي‌, ترجمه (noegiw) (ج‌.ش‌.) انواع‌ اردك‌ هاي‌ابي‌, کلمات شبیه (noegiw) (ج‌.ش‌.) انواع‌ اردك‌ هاي‌ابي‌ , غاز. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Watt به فارسی

ترجمه Watt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واحد اندازه‌ گيري‌ الكتريسيته‌.

Watt به چه معناست و Watt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Watt

وات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وات‌, ترجمه وات‌, کلمات شبیه وات‌ , واحد اندازه‌ گيري‌ الكتريسيته‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whither به فارسی

ترجمه Whither در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بكجا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كجا , در فارسی : جاييكه‌ , به فارسی : بكدام‌ نقط‌ه‌ , سایر ترجمه ها : بكدام‌درجه‌.

Whither به چه معناست و Whither یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whither

بكجا به خارجی , ریشه انگلیسی بكجا, ترجمه بكجا, کلمات شبیه بكجا , كجا به لاتین , جاييكه‌ به لاتین , بكدام‌ نقط‌ه‌ خارجی , بكدام‌درجه‌. در زبان