ترجمه، معنی و ریشه کلمه Multichannel به فارسی

ترجمه Multichannel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند مجرايي‌. می باشد

Multichannel به چه معناست و Multichannel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multichannel

چند مجرايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چند مجرايي‌., ترجمه چند مجرايي‌., کلمات شبیه چند مجرايي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mucous به فارسی

ترجمه Mucous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخاط‌ي‌. می باشد

Mucous به چه معناست و Mucous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mucous

مخاط‌ي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مخاط‌ي‌., ترجمه مخاط‌ي‌., کلمات شبیه مخاط‌ي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Marinade به فارسی

ترجمه Marinade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دران‌ مي‌ خوابانند. می باشد

Marinade به چه معناست و Marinade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marinade

دران‌ مي‌ خوابانند. به خارجی , ریشه انگلیسی دران‌ مي‌ خوابانند., ترجمه دران‌ مي‌ خوابانند., کلمات شبیه دران‌ مي‌ خوابانند.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Masquerade به فارسی

ترجمه Masquerade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لباس‌ مبدل‌.

Masquerade به چه معناست و Masquerade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Masquerade

دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌, ترجمه دادن‌, کلمات شبیه دادن‌ , لباس‌ مبدل‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Menses به فارسی

ترجمه Menses در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌مث‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قاعدگي‌ زنان‌.

Menses به چه معناست و Menses یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Menses

ط‌مث‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌مث‌, ترجمه ط‌مث‌, کلمات شبیه ط‌مث‌ , قاعدگي‌ زنان‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Manicure به فارسی

ترجمه Manicure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مانيكور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانيكور زدن‌ , در فارسی : ارايش‌ كردن‌.

Manicure به چه معناست و Manicure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manicure

مانيكور به خارجی , ریشه انگلیسی مانيكور, ترجمه مانيكور, کلمات شبیه مانيكور , مانيكور زدن‌ به لاتین , ارايش‌ كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Metre به فارسی

ترجمه Metre در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌مسجع‌ ومقفي‌ در اوردن‌. می باشد

Metre به چه معناست و Metre یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metre

بصورت‌مسجع‌ ومقفي‌ در اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌مسجع‌ ومقفي‌ در اوردن‌., ترجمه بصورت‌مسجع‌ ومقفي‌ در اوردن‌., کلمات شبیه بصورت‌مسجع‌ ومقفي‌ در اوردن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Membranous به فارسی

ترجمه Membranous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرده‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غشايي‌.

Membranous به چه معناست و Membranous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Membranous

پرده‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرده‌اي‌, ترجمه پرده‌اي‌, کلمات شبیه پرده‌اي‌ , غشايي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mediative به فارسی

ترجمه Mediative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yrotaidem) وابسته‌ به‌ ميانجي‌ گري‌. می باشد

Mediative به چه معناست و Mediative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mediative

(yrotaidem) وابسته‌ به‌ ميانجي‌ گري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (yrotaidem) وابسته‌ به‌ ميانجي‌ گري‌., ترجمه (yrotaidem) وابسته‌ به‌ ميانجي‌ گري‌., کلمات شبیه (yrotaidem) وابسته‌ به‌ ميانجي‌ گري‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Madagascar به فارسی

ترجمه Madagascar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جزيره‌ مالاگازي‌. می باشد

Madagascar به چه معناست و Madagascar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Madagascar

جزيره‌ مالاگازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جزيره‌ مالاگازي‌., ترجمه جزيره‌ مالاگازي‌., کلمات شبیه جزيره‌ مالاگازي‌.