ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stoutness به فارسی

ترجمه Stoutness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گردن‌ كلفتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ستبري‌.

Stoutness به چه معناست و Stoutness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stoutness

گردن‌ كلفتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گردن‌ كلفتي‌, ترجمه گردن‌ كلفتي‌, کلمات شبیه گردن‌ كلفتي‌ , ستبري‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Simulacrum به فارسی

ترجمه Simulacrum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شباهت‌ ريايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شباهت‌تصنعي‌.

Simulacrum به چه معناست و Simulacrum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Simulacrum

شباهت‌ ريايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شباهت‌ ريايي‌, ترجمه شباهت‌ ريايي‌, کلمات شبیه شباهت‌ ريايي‌ , شباهت‌تصنعي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Slab به فارسی

ترجمه Slab در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سقف‌ را با تخته‌ پوشاندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باريكه‌ باريكه‌ شدن‌.

Slab به چه معناست و Slab یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slab

سقف‌ را با تخته‌ پوشاندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سقف‌ را با تخته‌ پوشاندن‌, ترجمه سقف‌ را با تخته‌ پوشاندن‌, کلمات شبیه سقف‌ را با تخته‌ پوشاندن‌ , باريكه‌ باريكه‌ شدن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Explanatory به فارسی

ترجمه Self Explanatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gninialpxe fles=) بديهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واضح‌ في‌ نفسه‌ , در فارسی : واضح‌

Self Explanatory به چه معناست و Self Explanatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Explanatory

(gninialpxe fles=) بديهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (gninialpxe fles=) بديهي‌, ترجمه (gninialpxe fles=) بديهي‌, کلمات شبیه (gninialpxe fles=) بديهي‌ , واضح‌ في‌ نفسه‌ به لاتین , واضح‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Synaloepha به فارسی

ترجمه Synaloepha در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ahpelanys)ادغام‌ دو يا چند حرف‌ صدا دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ اميز.

Synaloepha به چه معناست و Synaloepha یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synaloepha

(ahpelanys)ادغام‌ دو يا چند حرف‌ صدا دار به خارجی , ریشه انگلیسی (ahpelanys)ادغام‌ دو يا چند حرف‌ صدا دار, ترجمه (ahpelanys)ادغام‌ دو يا چند حرف‌ صدا دار, کلمات شبیه (ahpelanys)ادغام‌ دو يا چند حرف‌ صدا دار , هم‌ اميز. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sociologist به فارسی

ترجمه Sociologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جامعه‌ شناس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انسگان‌ شناس‌.

Sociologist به چه معناست و Sociologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sociologist

جامعه‌ شناس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جامعه‌ شناس‌, ترجمه جامعه‌ شناس‌, کلمات شبیه جامعه‌ شناس‌ , انسگان‌ شناس‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sales Man به فارسی

ترجمه Sales Man در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فروشنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ويزيتور , در فارسی : فروشنده‌ سيار.

Sales Man به چه معناست و Sales Man یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sales Man

فروشنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فروشنده‌, ترجمه فروشنده‌, کلمات شبیه فروشنده‌ , ويزيتور به لاتین , فروشنده‌ سيار. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Swinge به فارسی

ترجمه Swinge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدور چيزي‌ چرخيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لنگر.

Swinge به چه معناست و Swinge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swinge

بدور چيزي‌ چرخيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدور چيزي‌ چرخيدن‌, ترجمه بدور چيزي‌ چرخيدن‌, کلمات شبیه بدور چيزي‌ چرخيدن‌ , لنگر. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sobriquet به فارسی

ترجمه Sobriquet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لقب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كنيه‌ , در فارسی : لقب‌ خيالي‌.

Sobriquet به چه معناست و Sobriquet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sobriquet

لقب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لقب‌, ترجمه لقب‌, کلمات شبیه لقب‌ , كنيه‌ به لاتین , لقب‌ خيالي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stand Up به فارسی

ترجمه Stand Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برپاماندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روي‌ پا ايستادن‌ , در فارسی : ايستاده‌ , به فارسی : با استقامت‌

Stand Up به چه معناست و Stand Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stand Up

برپاماندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برپاماندن‌, ترجمه برپاماندن‌, کلمات شبیه برپاماندن‌ , روي‌ پا ايستادن‌ به لاتین , ايستاده‌ به لاتین , با استقامت‌ خارجی