ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jar به فارسی

ترجمه Jar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بلوني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كوزه‌ دهن‌ گشاد , در فارسی : سبو , به فارسی : خم‌ , سایر ترجمه ها : شيشه‌ دهن‌ گشاد

Jar به چه معناست و Jar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jar

بلوني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بلوني‌, ترجمه بلوني‌, کلمات شبیه بلوني‌ , كوزه‌ دهن‌ گشاد به لاتین , سبو به لاتین , خم‌ خارجی , شيشه‌ دهن‌ گشاد در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jolter به فارسی

ترجمه Jolter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكان‌ دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دست‌ اندازدار.

Jolter به چه معناست و Jolter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jolter

تكان‌ دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تكان‌ دهنده‌, ترجمه تكان‌ دهنده‌, کلمات شبیه تكان‌ دهنده‌ , دست‌ اندازدار. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jar به فارسی

ترجمه Jar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرتعش‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوردن‌ , در فارسی : تصادف‌ كردن‌ , به فارسی : ناجور بودن‌ , سایر ترجمه ها : مغاير

Jar به چه معناست و Jar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jar

مرتعش‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرتعش‌ شدن‌, ترجمه مرتعش‌ شدن‌, کلمات شبیه مرتعش‌ شدن‌ , خوردن‌ به لاتین , تصادف‌ كردن‌ به لاتین , ناجور بودن‌ خارجی , مغاير در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه John Done به فارسی

ترجمه John Done در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.ـ انگليس‌) اسم‌ فرضي‌ (مثل‌ عمرو و زيد). می باشد

John Done به چه معناست و John Done یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به John Done

(حق.ـ انگليس‌) اسم‌ فرضي‌ (مثل‌ عمرو و زيد). به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.ـ انگليس‌) اسم‌ فرضي‌ (مثل‌ عمرو و زيد)., ترجمه (حق.ـ انگليس‌) اسم‌ فرضي‌ (مثل‌ عمرو و زيد)., کلمات شبیه (حق.ـ انگليس‌) اسم‌ فرضي‌ (مثل‌ عمرو و زيد).

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jackass به فارسی

ترجمه Jackass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الاغ‌ نر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خر نر , در فارسی : (مج.) ادم‌ كله‌ خر.

Jackass به چه معناست و Jackass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jackass

الاغ‌ نر به خارجی , ریشه انگلیسی الاغ‌ نر, ترجمه الاغ‌ نر, کلمات شبیه الاغ‌ نر , خر نر به لاتین , (مج.) ادم‌ كله‌ خر. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jennet به فارسی

ترجمه Jennet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسب‌ اسپانيولي‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خر ماده‌ , در فارسی : ماچه‌خر.

Jennet به چه معناست و Jennet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jennet

اسب‌ اسپانيولي‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اسب‌ اسپانيولي‌ كوچك‌, ترجمه اسب‌ اسپانيولي‌ كوچك‌, کلمات شبیه اسب‌ اسپانيولي‌ كوچك‌ , خر ماده‌ به لاتین , ماچه‌خر. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jauk به فارسی

ترجمه Jauk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (اسكاتلند) بيهوده‌ وقت‌ گذراندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ور رفتن‌.

Jauk به چه معناست و Jauk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jauk

(اسكاتلند) بيهوده‌ وقت‌ گذراندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (اسكاتلند) بيهوده‌ وقت‌ گذراندن‌, ترجمه (اسكاتلند) بيهوده‌ وقت‌ گذراندن‌, کلمات شبیه (اسكاتلند) بيهوده‌ وقت‌ گذراندن‌ , ور رفتن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jugum به فارسی

ترجمه Jugum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگچه‌ زوج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يكزوج‌ برگچه‌.

Jugum به چه معناست و Jugum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jugum

برگچه‌ زوج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برگچه‌ زوج‌, ترجمه برگچه‌ زوج‌, کلمات شبیه برگچه‌ زوج‌ , يكزوج‌ برگچه‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jubilation به فارسی

ترجمه Jubilation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هلهله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شادي‌ , در فارسی : جشن‌ , به فارسی : شادماني‌.

Jubilation به چه معناست و Jubilation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jubilation

هلهله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هلهله‌, ترجمه هلهله‌, کلمات شبیه هلهله‌ , شادي‌ به لاتین , جشن‌ به لاتین , شادماني‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jocosity به فارسی

ترجمه Jocosity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شوخي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوشحالي‌.

Jocosity به چه معناست و Jocosity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jocosity

شوخي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شوخي‌, ترجمه شوخي‌, کلمات شبیه شوخي‌ , خوشحالي‌. به لاتین