ترجمه، معنی و ریشه کلمه Naiad به فارسی

ترجمه Naiad در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (گ‌.ش‌.)

Naiad به چه معناست و Naiad یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Naiad

(افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌, ترجمه (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌, کلمات شبیه (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌ , (گ‌.ش‌.) به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Noise Generator به فارسی

ترجمه Noise Generator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خش‌ زا. می باشد

Noise Generator به چه معناست و Noise Generator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Noise Generator

خش‌ زا. به خارجی , ریشه انگلیسی خش‌ زا., ترجمه خش‌ زا., کلمات شبیه خش‌ زا.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Neat به فارسی

ترجمه Neat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاكيزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تميز , در فارسی : شسته‌ و رفته‌ , به فارسی : مرتب‌ , سایر ترجمه ها : گاو.

Neat به چه معناست و Neat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neat

پاكيزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پاكيزه‌, ترجمه پاكيزه‌, کلمات شبیه پاكيزه‌ , تميز به لاتین , شسته‌ و رفته‌ به لاتین , مرتب‌ خارجی , گاو. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ninetieth به فارسی

ترجمه Ninetieth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نودمين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نودمين‌ درجه‌ يا مرتبه‌.

Ninetieth به چه معناست و Ninetieth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ninetieth

نودمين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نودمين‌, ترجمه نودمين‌, کلمات شبیه نودمين‌ , نودمين‌ درجه‌ يا مرتبه‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nightly به فارسی

ترجمه Nightly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هر شب‌.

Nightly به چه معناست و Nightly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nightly

شبانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شبانه‌, ترجمه شبانه‌, کلمات شبیه شبانه‌ , هر شب‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Normalize به فارسی

ترجمه Normalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ عادي‌ و معمولي‌ در اوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌بيعي‌ كردن‌ , در فارسی : تحت‌

Normalize به چه معناست و Normalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Normalize

بصورت‌ عادي‌ و معمولي‌ در اوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ عادي‌ و معمولي‌ در اوردن‌, ترجمه بصورت‌ عادي‌ و معمولي‌ در اوردن‌, کلمات شبیه بصورت‌ عادي‌ و معمولي‌ در اوردن‌ , ط‌بيعي‌ كردن‌ به لاتین , تحت‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nonesuch به فارسی

ترجمه Nonesuch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيز بي‌ نظ‌ير. می باشد

Nonesuch به چه معناست و Nonesuch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonesuch

چيز بي‌ نظ‌ير. به خارجی , ریشه انگلیسی چيز بي‌ نظ‌ير., ترجمه چيز بي‌ نظ‌ير., کلمات شبیه چيز بي‌ نظ‌ير.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Novice به فارسی

ترجمه Novice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تازه‌ كار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نو اموز , در فارسی : مبتدي‌ , به فارسی : جديدالايمان‌ , سایر ترجمه ها : ادم‌ ناشي‌

Novice به چه معناست و Novice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Novice

تازه‌ كار به خارجی , ریشه انگلیسی تازه‌ كار, ترجمه تازه‌ كار, کلمات شبیه تازه‌ كار , نو اموز به لاتین , مبتدي‌ به لاتین , جديدالايمان‌ خارجی , ادم‌ ناشي‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Numbskull به فارسی

ترجمه Numbskull در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lluksmun =) بيشعور. می باشد

Numbskull به چه معناست و Numbskull یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Numbskull

(lluksmun =) بيشعور. به خارجی , ریشه انگلیسی (lluksmun =) بيشعور., ترجمه (lluksmun =) بيشعور., کلمات شبیه (lluksmun =) بيشعور.