ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chug به فارسی

ترجمه Chug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شنيده‌ ميشود. می باشد

Chug به چه معناست و Chug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Chug

شنيده‌ ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی شنيده‌ ميشود., ترجمه شنيده‌ ميشود., کلمات شبیه شنيده‌ ميشود.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Closure به فارسی

ترجمه Closure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درب‌ بط‌ري‌ وغيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دربستن‌.

Closure به چه معناست و Closure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Closure

درب‌ بط‌ري‌ وغيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درب‌ بط‌ري‌ وغيره‌, ترجمه درب‌ بط‌ري‌ وغيره‌, کلمات شبیه درب‌ بط‌ري‌ وغيره‌ , دربستن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cuckoopint به فارسی

ترجمه Cuckoopint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ شيپوري‌. می باشد

Cuckoopint به چه معناست و Cuckoopint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Cuckoopint

(گ‌.ش‌.) گل‌ شيپوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ شيپوري‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ شيپوري‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ شيپوري‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Clamor به فارسی

ترجمه Clamor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقاضا كردن‌. می باشد

Clamor به چه معناست و Clamor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Clamor

تقاضا كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تقاضا كردن‌., ترجمه تقاضا كردن‌., کلمات شبیه تقاضا كردن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Curb به فارسی

ترجمه Curb در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرونشاندن‌. می باشد

Curb به چه معناست و Curb یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Curb

فرونشاندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرونشاندن‌., ترجمه فرونشاندن‌., کلمات شبیه فرونشاندن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Confectioner به فارسی

ترجمه Confectioner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قناد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيريني‌ فروش‌.

Confectioner به چه معناست و Confectioner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Confectioner

قناد به خارجی , ریشه انگلیسی قناد, ترجمه قناد, کلمات شبیه قناد , شيريني‌ فروش‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Courageous به فارسی

ترجمه Courageous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دلير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باجرات‌.

Courageous به چه معناست و Courageous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Courageous

دلير به خارجی , ریشه انگلیسی دلير, ترجمه دلير, کلمات شبیه دلير , باجرات‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Clearance به فارسی

ترجمه Clearance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برداشتن‌ مانع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گواهينامه‌ ياكاغذ دال‌ بر پاكي‌ و

Clearance به چه معناست و Clearance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Clearance

برداشتن‌ مانع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برداشتن‌ مانع‌, ترجمه برداشتن‌ مانع‌, کلمات شبیه برداشتن‌ مانع‌ , گواهينامه‌ ياكاغذ دال‌ بر پاكي‌ و به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Counter به فارسی

ترجمه Counter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.vda &.jda)پيشخوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بساط‌ , در فارسی : شمارنده‌ , به فارسی : ضربت‌ متقابل‌

Counter به چه معناست و Counter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Counter

(.vda &.jda)پيشخوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.vda &.jda)پيشخوان‌, ترجمه (.vda &.jda)پيشخوان‌, کلمات شبیه (.vda &.jda)پيشخوان‌ , بساط‌ به لاتین , شمارنده‌ به لاتین , ضربت‌ متقابل‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Copilot به فارسی

ترجمه Copilot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (هواپيمايي‌) كمك‌ خلبان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خلبان‌ دوم‌.

Copilot به چه معناست و Copilot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Copilot

(هواپيمايي‌) كمك‌ خلبان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (هواپيمايي‌) كمك‌ خلبان‌, ترجمه (هواپيمايي‌) كمك‌ خلبان‌, کلمات شبیه (هواپيمايي‌) كمك‌ خلبان‌ , خلبان‌ دوم‌. به لاتین