ترجمه، معنی و ریشه کلمه Legato به فارسی

ترجمه Legato در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) پيوسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارام‌ ومتناسب‌ با الحان‌ پي‌ در پي‌.

Legato به چه معناست و Legato یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Legato

(مو.) پيوسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) پيوسته‌, ترجمه (مو.) پيوسته‌, کلمات شبیه (مو.) پيوسته‌ , ارام‌ ومتناسب‌ با الحان‌ پي‌ در پي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Locomotory به فارسی

ترجمه Locomotory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rotomocol) جنبده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متحرك‌ , در فارسی : (ط‌ب‌) داراي‌ گرفتاري‌ در

Locomotory به چه معناست و Locomotory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Locomotory

(rotomocol) جنبده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rotomocol) جنبده‌, ترجمه (rotomocol) جنبده‌, کلمات شبیه (rotomocol) جنبده‌ , متحرك‌ به لاتین , (ط‌ب‌) داراي‌ گرفتاري‌ در به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Landslip به فارسی

ترجمه Landslip در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (انگليس‌) فرو ريزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريزش‌ خاك‌ كوه‌.

Landslip به چه معناست و Landslip یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Landslip

(انگليس‌) فرو ريزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (انگليس‌) فرو ريزي‌, ترجمه (انگليس‌) فرو ريزي‌, کلمات شبیه (انگليس‌) فرو ريزي‌ , ريزش‌ خاك‌ كوه‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Life Cycle به فارسی

ترجمه Life Cycle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدارج‌ ومراحل‌ مختلف‌ حياتي‌ انسان‌ وجانوران‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوره‌

Life Cycle به چه معناست و Life Cycle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Life Cycle

مدارج‌ ومراحل‌ مختلف‌ حياتي‌ انسان‌ وجانوران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مدارج‌ ومراحل‌ مختلف‌ حياتي‌ انسان‌ وجانوران‌, ترجمه مدارج‌ ومراحل‌ مختلف‌ حياتي‌ انسان‌ وجانوران‌, کلمات شبیه مدارج‌ ومراحل‌ مختلف‌ حياتي‌ انسان‌ وجانوران‌ , دوره‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lull به فارسی

ترجمه Lull در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارامش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سكون‌ , در فارسی : ارامي‌.

Lull به چه معناست و Lull یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lull

ارامش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ارامش‌, ترجمه ارامش‌, کلمات شبیه ارامش‌ , سكون‌ به لاتین , ارامي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lawless به فارسی

ترجمه Lawless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ياغي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ قانوني‌.

Lawless به چه معناست و Lawless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lawless

ياغي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ياغي‌, ترجمه ياغي‌, کلمات شبیه ياغي‌ , بي‌ قانوني‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lip به فارسی

ترجمه Lip در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لبه‌ , در فارسی : كنار , به فارسی : ط‌اقت‌ , سایر ترجمه ها : سخن‌ بيان‌ , لبي‌ , با لب‌ لمس‌

Lip به چه معناست و Lip یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lip

لب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لب‌, ترجمه لب‌, کلمات شبیه لب‌ , لبه‌ به لاتین , كنار به لاتین , ط‌اقت‌ خارجی , سخن‌ در زبان , بيان‌انگلیسی , لبي‌ , با لب‌ لمس‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lucky به فارسی

ترجمه Lucky در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوش‌ اقبال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بختيار , در فارسی : خوش‌ يمن‌ , به فارسی : خوش‌ قدم‌.

Lucky به چه معناست و Lucky یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lucky

خوش‌ اقبال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوش‌ اقبال‌, ترجمه خوش‌ اقبال‌, کلمات شبیه خوش‌ اقبال‌ , بختيار به لاتین , خوش‌ يمن‌ به لاتین , خوش‌ قدم‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Linguistics به فارسی

ترجمه Linguistics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ شناسي‌. می باشد

Linguistics به چه معناست و Linguistics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linguistics

زبان‌ شناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ شناسي‌., ترجمه زبان‌ شناسي‌., کلمات شبیه زبان‌ شناسي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lisp Language به فارسی

ترجمه Lisp Language در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ ليسپ‌. می باشد

Lisp Language به چه معناست و Lisp Language یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lisp Language

زبان‌ ليسپ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ ليسپ‌., ترجمه زبان‌ ليسپ‌., کلمات شبیه زبان‌ ليسپ‌.