ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه Ellipsoid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيضي‌. می باشد

Ellipsoid به چه معناست و Ellipsoid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ellipsoid

بيضي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيضي‌., ترجمه بيضي‌., کلمات شبیه بيضي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encapsulate به فارسی

ترجمه Encapsulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در كپسول‌ گذاردن‌ , در فارسی : در محفظ‌ه‌اي‌

Encapsulate به چه معناست و Encapsulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Encapsulate

بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌, ترجمه بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌, کلمات شبیه بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌ , در كپسول‌ گذاردن‌ به لاتین , در محفظ‌ه‌اي‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encourage به فارسی

ترجمه Encourage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشويق‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دلگرم‌ كردن‌ , در فارسی : تشجيح‌ كردن‌ , به فارسی : تقويت‌ كردن‌

Encourage به چه معناست و Encourage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Encourage

تشويق‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تشويق‌ كردن‌, ترجمه تشويق‌ كردن‌, کلمات شبیه تشويق‌ كردن‌ , دلگرم‌ كردن‌ به لاتین , تشجيح‌ كردن‌ به لاتین , تقويت‌ كردن‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Everywhere به فارسی

ترجمه Everywhere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درهرجا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درهمه‌ جا , در فارسی : درهرقسمت‌ , به فارسی : در سراسر.

Everywhere به چه معناست و Everywhere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Everywhere

درهرجا به خارجی , ریشه انگلیسی درهرجا, ترجمه درهرجا, کلمات شبیه درهرجا , درهمه‌ جا به لاتین , درهرقسمت‌ به لاتین , در سراسر. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exaggerate به فارسی

ترجمه Exaggerate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اغراق‌اميز كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيش‌ از حد واقع‌ شرح‌ دادن‌ , در فارسی : مبالغه‌

Exaggerate به چه معناست و Exaggerate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Exaggerate

اغراق‌اميز كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اغراق‌اميز كردن‌, ترجمه اغراق‌اميز كردن‌, کلمات شبیه اغراق‌اميز كردن‌ , بيش‌ از حد واقع‌ شرح‌ دادن‌ به لاتین , مبالغه‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exponentiation به فارسی

ترجمه Exponentiation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بتوان‌ رساندن‌. می باشد

Exponentiation به چه معناست و Exponentiation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Exponentiation

بتوان‌ رساندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بتوان‌ رساندن‌., ترجمه بتوان‌ رساندن‌., کلمات شبیه بتوان‌ رساندن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Enswathe به فارسی

ترجمه Enswathe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (prawne می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ehtaws =) پيچيدگي‌ , در فارسی : گرفتار كردن‌.

Enswathe به چه معناست و Enswathe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Enswathe

(prawne به خارجی , ریشه انگلیسی (prawne, ترجمه (prawne, کلمات شبیه (prawne , ehtaws =) پيچيدگي‌ به لاتین , گرفتار كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exuviate به فارسی

ترجمه Exuviate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tlom) پوست‌ انداختن‌. می باشد

Exuviate به چه معناست و Exuviate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Exuviate

(tlom) پوست‌ انداختن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (tlom) پوست‌ انداختن‌., ترجمه (tlom) پوست‌ انداختن‌., کلمات شبیه (tlom) پوست‌ انداختن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Excursive به فارسی

ترجمه Excursive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ ترتيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ ربط‌ , در فارسی : اواره‌ , به فارسی : گردنده‌.

Excursive به چه معناست و Excursive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Excursive

بي‌ ترتيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ ترتيت‌, ترجمه بي‌ ترتيت‌, کلمات شبیه بي‌ ترتيت‌ , بي‌ ربط‌ به لاتین , اواره‌ به لاتین , گردنده‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exemplification به فارسی

ترجمه Exemplification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تمثيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نمونه‌اوري‌ , در فارسی : مثال‌ اوري‌ , به فارسی : استنساخ‌.

Exemplification به چه معناست و Exemplification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Exemplification

تمثيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تمثيل‌, ترجمه تمثيل‌, کلمات شبیه تمثيل‌ , نمونه‌اوري‌ به لاتین , مثال‌ اوري‌ به لاتین , استنساخ‌. خارجی