ترجمه، معنی و ریشه کلمه P به فارسی

ترجمه P در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌. می باشد

P به چه معناست و P یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به P

شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌., ترجمه شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌., کلمات شبیه شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pulpy به فارسی

ترجمه Pulpy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوشتالو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاغذي‌.

Pulpy به چه معناست و Pulpy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pulpy

گوشتالو به خارجی , ریشه انگلیسی گوشتالو, ترجمه گوشتالو, کلمات شبیه گوشتالو , كاغذي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Programming به فارسی

ترجمه Programming در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ نويسي‌. می باشد

Programming به چه معناست و Programming یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Programming

برنامه‌ نويسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ نويسي‌., ترجمه برنامه‌ نويسي‌., کلمات شبیه برنامه‌ نويسي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Perimetry به فارسی

ترجمه Perimetry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنجش‌ ميدان‌ ديد. می باشد

Perimetry به چه معناست و Perimetry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perimetry

سنجش‌ ميدان‌ ديد. به خارجی , ریشه انگلیسی سنجش‌ ميدان‌ ديد., ترجمه سنجش‌ ميدان‌ ديد., کلمات شبیه سنجش‌ ميدان‌ ديد.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pose به فارسی

ترجمه Pose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elffab می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : elzzup , در فارسی : noitseuq)سوال‌ پيچ‌ كردن‌ باسئوال‌ گي

Pose به چه معناست و Pose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pose

(elffab به خارجی , ریشه انگلیسی (elffab, ترجمه (elffab, کلمات شبیه (elffab , elzzup به لاتین , noitseuq)سوال‌ پيچ‌ كردن‌ باسئوال‌ گي به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Prompt به فارسی

ترجمه Prompt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سريع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عاجل‌ , در فارسی : اماده‌ , به فارسی : چالاك‌ , سایر ترجمه ها : سوفلوري‌ كردن‌.

Prompt به چه معناست و Prompt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prompt

سريع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سريع‌, ترجمه سريع‌, کلمات شبیه سريع‌ , عاجل‌ به لاتین , اماده‌ به لاتین , چالاك‌ خارجی , سوفلوري‌ كردن‌. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Probing به فارسی

ترجمه Probing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاوش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تفحص‌.

Probing به چه معناست و Probing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Probing

كاوش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كاوش‌, ترجمه كاوش‌, کلمات شبیه كاوش‌ , تفحص‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Postpaid به فارسی

ترجمه Postpaid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كه‌ قبلا مخارج‌ پست‌ ان‌ پرداخت‌ميشود. می باشد

Postpaid به چه معناست و Postpaid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postpaid

كه‌ قبلا مخارج‌ پست‌ ان‌ پرداخت‌ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی كه‌ قبلا مخارج‌ پست‌ ان‌ پرداخت‌ميشود., ترجمه كه‌ قبلا مخارج‌ پست‌ ان‌ پرداخت‌ميشود., کلمات شبیه كه‌ قبلا مخارج‌ پست‌ ان‌ پرداخت‌ميشود.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Percale به فارسی

ترجمه Percale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ چيت‌ محكم‌ (مثل‌ چلوار ومتقال‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرگال‌ چلواري‌.

Percale به چه معناست و Percale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Percale

نوعي‌ چيت‌ محكم‌ (مثل‌ چلوار ومتقال‌) به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ چيت‌ محكم‌ (مثل‌ چلوار ومتقال‌), ترجمه نوعي‌ چيت‌ محكم‌ (مثل‌ چلوار ومتقال‌), کلمات شبیه نوعي‌ چيت‌ محكم‌ (مثل‌ چلوار ومتقال‌) , پرگال‌ چلواري‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Prove به فارسی

ترجمه Prove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثابت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در امدن‌.

Prove به چه معناست و Prove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prove

ثابت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ثابت‌ كردن‌, ترجمه ثابت‌ كردن‌, کلمات شبیه ثابت‌ كردن‌ , در امدن‌. به لاتین