ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ingesta به فارسی

ترجمه Ingesta در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌) می باشد

Ingesta به چه معناست و Ingesta یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ingesta

(تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌) به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌), ترجمه (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌), کلمات شبیه (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌)

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inquisition به فارسی

ترجمه Inquisition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استنط‌اق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تفتيش‌ عقايد مذهبي‌ از ط‌رف‌ كليسا , در فارسی : جستجو.

Inquisition به چه معناست و Inquisition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inquisition

استنط‌اق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استنط‌اق‌, ترجمه استنط‌اق‌, کلمات شبیه استنط‌اق‌ , تفتيش‌ عقايد مذهبي‌ از ط‌رف‌ كليسا به لاتین , جستجو. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insalubrity به فارسی

ترجمه Insalubrity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناسازگاري‌. می باشد

Insalubrity به چه معناست و Insalubrity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insalubrity

ناسازگاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ناسازگاري‌., ترجمه ناسازگاري‌., کلمات شبیه ناسازگاري‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inteneration به فارسی

ترجمه Inteneration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نرم‌ كردن‌. می باشد

Inteneration به چه معناست و Inteneration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inteneration

نرم‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نرم‌ كردن‌., ترجمه نرم‌ كردن‌., کلمات شبیه نرم‌ كردن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intramolecular به فارسی

ترجمه Intramolecular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ در مولكولهاي‌ بدن‌ يا ماده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درون‌ ذره‌اي‌.

Intramolecular به چه معناست و Intramolecular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intramolecular

واقع‌ در مولكولهاي‌ بدن‌ يا ماده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ در مولكولهاي‌ بدن‌ يا ماده‌, ترجمه واقع‌ در مولكولهاي‌ بدن‌ يا ماده‌, کلمات شبیه واقع‌ در مولكولهاي‌ بدن‌ يا ماده‌ , درون‌ ذره‌اي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inflexed به فارسی

ترجمه Inflexed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منحني‌ يا كج‌ شده‌ بط‌رف‌ داخل‌ يا خارج‌ و يابط‌رف‌ پايين‌ می باشد

Inflexed به چه معناست و Inflexed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inflexed

منحني‌ يا كج‌ شده‌ بط‌رف‌ داخل‌ يا خارج‌ و يابط‌رف‌ پايين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منحني‌ يا كج‌ شده‌ بط‌رف‌ داخل‌ يا خارج‌ و يابط‌رف‌ پايين‌, ترجمه منحني‌ يا كج‌ شده‌ بط‌رف‌ داخل‌ يا خارج‌ و يابط‌رف‌ پايين‌, کلمات شبیه منحني‌ يا كج‌ شده‌ بط‌رف‌ داخل‌ يا خارج‌ و يابط‌رف‌ پايين‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Irregular به فارسی

ترجمه Irregular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير معمولي‌ , در فارسی : بي‌ ترتيب‌ , به فارسی : نا مرتب‌.

Irregular به چه معناست و Irregular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irregular

عادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عادي‌, ترجمه عادي‌, کلمات شبیه عادي‌ , غير معمولي‌ به لاتین , بي‌ ترتيب‌ به لاتین , نا مرتب‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insured به فارسی

ترجمه Insured در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسي‌ كه‌ زندگي‌ و دارايي‌اش‌ بيمه‌ شده‌ باشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيمه‌ شونده‌.

Insured به چه معناست و Insured یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insured

كسي‌ كه‌ زندگي‌ و دارايي‌اش‌ بيمه‌ شده‌ باشد به خارجی , ریشه انگلیسی كسي‌ كه‌ زندگي‌ و دارايي‌اش‌ بيمه‌ شده‌ باشد, ترجمه كسي‌ كه‌ زندگي‌ و دارايي‌اش‌ بيمه‌ شده‌ باشد, کلمات شبیه كسي‌ كه‌ زندگي‌ و دارايي‌اش‌ بيمه‌ شده‌ باشد , بيمه‌ شونده‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inaugurate به فارسی

ترجمه Inaugurate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اغاز كردن‌.

Inaugurate به چه معناست و Inaugurate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inaugurate

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , اغاز كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Impasto به فارسی

ترجمه Impasto در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ زني‌ غليط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيوه‌ رنگ‌ زني‌ غليظ‌.

Impasto به چه معناست و Impasto یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impasto

رنگ‌ زني‌ غليط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ زني‌ غليط‌, ترجمه رنگ‌ زني‌ غليط‌, کلمات شبیه رنگ‌ زني‌ غليط‌ , شيوه‌ رنگ‌ زني‌ غليظ‌. به لاتین