ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unsparing به فارسی

ترجمه Unsparing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ دريغ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فراوان‌ , در فارسی : ظ‌الم‌ , به فارسی : سخت‌ , سایر ترجمه ها : اسراف‌ كننده‌.

Unsparing به چه معناست و Unsparing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unsparing

بي‌ دريغ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ دريغ‌, ترجمه بي‌ دريغ‌, کلمات شبیه بي‌ دريغ‌ , فراوان‌ به لاتین , ظ‌الم‌ به لاتین , سخت‌ خارجی , اسراف‌ كننده‌. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unhouseled به فارسی

ترجمه Unhouseled در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) محروم‌ از عشاء رباني‌. می باشد

Unhouseled به چه معناست و Unhouseled یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unhouseled

(م‌.م‌.) محروم‌ از عشاء رباني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) محروم‌ از عشاء رباني‌., ترجمه (م‌.م‌.) محروم‌ از عشاء رباني‌., کلمات شبیه (م‌.م‌.) محروم‌ از عشاء رباني‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unconquerable به فارسی

ترجمه Unconquerable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسخير ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكست‌ ناپذير , در فارسی : مغلوب‌ نشده‌.

Unconquerable به چه معناست و Unconquerable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unconquerable

تسخير ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی تسخير ناپذير, ترجمه تسخير ناپذير, کلمات شبیه تسخير ناپذير , شكست‌ ناپذير به لاتین , مغلوب‌ نشده‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Underwrite به فارسی

ترجمه Underwrite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در زير سندي‌ نوشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امضاكردن‌ , در فارسی : تعهد كردن‌.

Underwrite به چه معناست و Underwrite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underwrite

در زير سندي‌ نوشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در زير سندي‌ نوشتن‌, ترجمه در زير سندي‌ نوشتن‌, کلمات شبیه در زير سندي‌ نوشتن‌ , امضاكردن‌ به لاتین , تعهد كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unbroke به فارسی

ترجمه Unbroke در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناشكسته‌. می باشد

Unbroke به چه معناست و Unbroke یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unbroke

ناشكسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ناشكسته‌., ترجمه ناشكسته‌., کلمات شبیه ناشكسته‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Undernourished به فارسی

ترجمه Undernourished در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tnemhsiruonrednu) سوء تغذيه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرفتارسوء تغذيه‌.

Undernourished به چه معناست و Undernourished یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undernourished

(tnemhsiruonrednu) سوء تغذيه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tnemhsiruonrednu) سوء تغذيه‌, ترجمه (tnemhsiruonrednu) سوء تغذيه‌, کلمات شبیه (tnemhsiruonrednu) سوء تغذيه‌ , گرفتارسوء تغذيه‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unwreathe به فارسی

ترجمه Unwreathe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واپيچيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واكردن‌ (نخ‌) , در فارسی : باز كردن‌.

Unwreathe به چه معناست و Unwreathe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unwreathe

واپيچيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واپيچيدن‌, ترجمه واپيچيدن‌, کلمات شبیه واپيچيدن‌ , واكردن‌ (نخ‌) به لاتین , باز كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Uniform به فارسی

ترجمه Uniform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكسان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متحد الشكل‌ , در فارسی : يكنواخت‌.

Uniform به چه معناست و Uniform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uniform

يكسان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يكسان‌, ترجمه يكسان‌, کلمات شبیه يكسان‌ , متحد الشكل‌ به لاتین , يكنواخت‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unclench به فارسی

ترجمه Unclench در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hcnilcnu) شل‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سست‌ شدن‌ , در فارسی : شل‌ كردن‌ يا شدن‌.

Unclench به چه معناست و Unclench یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unclench

(hcnilcnu) شل‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (hcnilcnu) شل‌ شدن‌, ترجمه (hcnilcnu) شل‌ شدن‌, کلمات شبیه (hcnilcnu) شل‌ شدن‌ , سست‌ شدن‌ به لاتین , شل‌ كردن‌ يا شدن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Understrapper به فارسی

ترجمه Understrapper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دون‌ پايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شخص‌ حقيقر , در فارسی : شخص‌ كوچك‌ , به فارسی : عامل‌ پايين‌ درجه‌.

Understrapper به چه معناست و Understrapper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Understrapper

دون‌ پايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دون‌ پايه‌, ترجمه دون‌ پايه‌, کلمات شبیه دون‌ پايه‌ , شخص‌ حقيقر به لاتین , شخص‌ كوچك‌ به لاتین , عامل‌ پايين‌ درجه‌. خارجی