ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tower Wagon به فارسی

ترجمه Tower Wagon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتومبيل‌ مجهز به‌ جرثقيل‌ يا نردبان‌. می باشد

Tower Wagon به چه معناست و Tower Wagon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tower Wagon

اتومبيل‌ مجهز به‌ جرثقيل‌ يا نردبان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اتومبيل‌ مجهز به‌ جرثقيل‌ يا نردبان‌., ترجمه اتومبيل‌ مجهز به‌ جرثقيل‌ يا نردبان‌., کلمات شبیه اتومبيل‌ مجهز به‌ جرثقيل‌ يا نردبان‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tuneable به فارسی

ترجمه Tuneable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنظ‌يم‌ پذير. می باشد

Tuneable به چه معناست و Tuneable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tuneable

تنظ‌يم‌ پذير. به خارجی , ریشه انگلیسی تنظ‌يم‌ پذير., ترجمه تنظ‌يم‌ پذير., کلمات شبیه تنظ‌يم‌ پذير.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Thallophyte به فارسی

ترجمه Thallophyte در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ريسه‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از جنس‌ ريسه‌ داران‌.

Thallophyte به چه معناست و Thallophyte یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thallophyte

(گ‌.ش‌.) ريسه‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ريسه‌ دار, ترجمه (گ‌.ش‌.) ريسه‌ دار, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ريسه‌ دار , از جنس‌ ريسه‌ داران‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trio به فارسی

ترجمه Trio در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سه‌ نفر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ نفري‌ , در فارسی : سه‌ تايي‌.

Trio به چه معناست و Trio یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trio

سه‌ نفر به خارجی , ریشه انگلیسی سه‌ نفر, ترجمه سه‌ نفر, کلمات شبیه سه‌ نفر , سه‌ نفري‌ به لاتین , سه‌ تايي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Threadbare به فارسی

ترجمه Threadbare در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در مورد پارچه‌) نخ‌ نما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مندرس‌.

Threadbare به چه معناست و Threadbare یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Threadbare

(در مورد پارچه‌) نخ‌ نما به خارجی , ریشه انگلیسی (در مورد پارچه‌) نخ‌ نما, ترجمه (در مورد پارچه‌) نخ‌ نما, کلمات شبیه (در مورد پارچه‌) نخ‌ نما , مندرس‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Towny به فارسی

ترجمه Towny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهل‌ شهر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شهري‌.

Towny به چه معناست و Towny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Towny

اهل‌ شهر به خارجی , ریشه انگلیسی اهل‌ شهر, ترجمه اهل‌ شهر, کلمات شبیه اهل‌ شهر , شهري‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Transducer به فارسی

ترجمه Transducer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبدل‌. می باشد

Transducer به چه معناست و Transducer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transducer

مبدل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مبدل‌., ترجمه مبدل‌., کلمات شبیه مبدل‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trumpeter به فارسی

ترجمه Trumpeter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيپور زن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيپورچي‌ , در فارسی : كرنازن‌ , به فارسی : جارچي‌.

Trumpeter به چه معناست و Trumpeter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trumpeter

شيپور زن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شيپور زن‌, ترجمه شيپور زن‌, کلمات شبیه شيپور زن‌ , شيپورچي‌ به لاتین , كرنازن‌ به لاتین , جارچي‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Till به فارسی

ترجمه Till در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.iv.tv &.n): كشت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زراعت‌كردن‌ , در فارسی : زمين‌ را كاشتن‌

Till به چه معناست و Till یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Till

(.iv.tv &.n): كشت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.iv.tv &.n): كشت‌ كردن‌, ترجمه (.iv.tv &.n): كشت‌ كردن‌, کلمات شبیه (.iv.tv &.n): كشت‌ كردن‌ , زراعت‌كردن‌ به لاتین , زمين‌ را كاشتن‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tuitional به فارسی

ترجمه Tuitional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noitiut) شهريه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حق‌ تدريس‌ , در فارسی : تعليم‌ , به فارسی : تدريس‌ , سایر ترجمه ها : اموزانه‌.

Tuitional به چه معناست و Tuitional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tuitional

(noitiut) شهريه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (noitiut) شهريه‌, ترجمه (noitiut) شهريه‌, کلمات شبیه (noitiut) شهريه‌ , حق‌ تدريس‌ به لاتین , تعليم‌ به لاتین , تدريس‌ خارجی , اموزانه‌. در زبان