ترجمه Foreland در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (dnaldaeh & yrotnomorp=) زمين‌ جلو امده‌. می باشد

Foreland به چه معناست و Foreland یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foreland

(dnaldaeh & yrotnomorp=) زمين‌ جلو امده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (dnaldaeh & yrotnomorp=) زمين‌ جلو امده‌., ترجمه (dnaldaeh & yrotnomorp=) زمين‌ جلو امده‌., کلمات شبیه (dnaldaeh & yrotnomorp=) زمين‌ جلو امده‌.
دانلود فایل ها