خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21299 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21299','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21299 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Franchise به فارسی

ترجمه Franchise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حق‌ راي‌ دادن‌. می باشد

Franchise به چه معناست و Franchise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Franchise

حق‌ راي‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حق‌ راي‌ دادن‌., ترجمه حق‌ راي‌ دادن‌., کلمات شبیه حق‌ راي‌ دادن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: