خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21559 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21559','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21559 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Frog به فارسی

ترجمه Frog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرفتن‌. می باشد

Frog به چه معناست و Frog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frog

گرفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گرفتن‌., ترجمه گرفتن‌., کلمات شبیه گرفتن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: