ترجمه Function Key در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كليد وظ‌يفه‌اي‌. می باشد

Function Key به چه معناست و Function Key یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Function Key

كليد وظ‌يفه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كليد وظ‌يفه‌اي‌., ترجمه كليد وظ‌يفه‌اي‌., کلمات شبیه كليد وظ‌يفه‌اي‌.
دانلود فایل ها