ترجمه Gabbro در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ صخره‌ از دسته‌ سنگهاي‌ محترقه‌ و اتشفشاني‌. می باشد

Gabbro به چه معناست و Gabbro یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gabbro

نوعي‌ صخره‌ از دسته‌ سنگهاي‌ محترقه‌ و اتشفشاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ صخره‌ از دسته‌ سنگهاي‌ محترقه‌ و اتشفشاني‌., ترجمه نوعي‌ صخره‌ از دسته‌ سنگهاي‌ محترقه‌ و اتشفشاني‌., کلمات شبیه نوعي‌ صخره‌ از دسته‌ سنگهاي‌ محترقه‌ و اتشفشاني‌.
دانلود فایل ها