ترجمه Genitals در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ailatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌. می باشد

Genitals به چه معناست و Genitals یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Genitals

(ailatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ailatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌., ترجمه (ailatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌., کلمات شبیه (ailatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌.
دانلود فایل ها