خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22746 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('22746','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22746 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Get On به فارسی

ترجمه Get On در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گذراندن‌. می باشد

Get On به چه معناست و Get On یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Get On

گذراندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گذراندن‌., ترجمه گذراندن‌., کلمات شبیه گذراندن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: