ترجمه Gossypol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) رنگدانه‌ سمي‌ پنبه‌ دانه‌ O 03H 03C. می باشد

Gossypol به چه معناست و Gossypol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gossypol

(ش‌.) رنگدانه‌ سمي‌ پنبه‌ دانه‌ O 03H 03C. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) رنگدانه‌ سمي‌ پنبه‌ دانه‌ O 03H 03C., ترجمه (ش‌.) رنگدانه‌ سمي‌ پنبه‌ دانه‌ O 03H 03C., کلمات شبیه (ش‌.) رنگدانه‌ سمي‌ پنبه‌ دانه‌ O 03H 03C.
دانلود فایل ها