خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24078 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24078','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24078 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Guide Edge به فارسی

ترجمه Guide Edge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لبه‌ راهنما. می باشد

Guide Edge به چه معناست و Guide Edge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guide Edge

لبه‌ راهنما. به خارجی , ریشه انگلیسی لبه‌ راهنما., ترجمه لبه‌ راهنما., کلمات شبیه لبه‌ راهنما.

دیدگاه‌تان را بنویسید: