ترجمه Hair Splitter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ مو شكاف‌. می باشد

Hair Splitter به چه معناست و Hair Splitter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hair Splitter

ادم‌ مو شكاف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ مو شكاف‌., ترجمه ادم‌ مو شكاف‌., کلمات شبیه ادم‌ مو شكاف‌.
دانلود فایل ها