ترجمه Heath Hen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) باقرقره‌ سياه‌ ماده‌. می باشد

Heath Hen به چه معناست و Heath Hen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heath Hen

(ج‌.ش‌.) باقرقره‌ سياه‌ ماده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) باقرقره‌ سياه‌ ماده‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) باقرقره‌ سياه‌ ماده‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) باقرقره‌ سياه‌ ماده‌.
دانلود فایل ها