ترجمه Hematuria در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌)خون‌ شاشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وجود خون‌ در ادرار , در فارسی : خون‌ ميزي‌.

Hematuria به چه معناست و Hematuria یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hematuria

(ط‌ب‌)خون‌ شاشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌)خون‌ شاشي‌, ترجمه (ط‌ب‌)خون‌ شاشي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌)خون‌ شاشي‌ , وجود خون‌ در ادرار به لاتین , خون‌ ميزي‌. به لاتین
دانلود فایل ها