ترجمه Hept در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (atpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌. می باشد

Hept به چه معناست و Hept یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hept

(atpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (atpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌., ترجمه (atpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌., کلمات شبیه (atpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌.
دانلود فایل ها