ترجمه Hepta در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌. می باشد

Hepta به چه معناست و Hepta یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hepta

(tpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (tpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌., ترجمه (tpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌., کلمات شبیه (tpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌.
دانلود فایل ها