خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25547 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25547','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25547 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hilding به فارسی

ترجمه Hilding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيكاره‌ ومهمل‌. می باشد

Hilding به چه معناست و Hilding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hilding

بيكاره‌ ومهمل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيكاره‌ ومهمل‌., ترجمه بيكاره‌ ومهمل‌., کلمات شبیه بيكاره‌ ومهمل‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: