خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25583 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25583','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25583 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hippocras به فارسی

ترجمه Hippocras در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شرابي‌ كه‌ بان‌ ادويه‌ زده‌ باشند. می باشد

Hippocras به چه معناست و Hippocras یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hippocras

شرابي‌ كه‌ بان‌ ادويه‌ زده‌ باشند. به خارجی , ریشه انگلیسی شرابي‌ كه‌ بان‌ ادويه‌ زده‌ باشند., ترجمه شرابي‌ كه‌ بان‌ ادويه‌ زده‌ باشند., کلمات شبیه شرابي‌ كه‌ بان‌ ادويه‌ زده‌ باشند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: