ترجمه Hormone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (زيست‌ شناسي‌ – ش‌.) هورمن‌. می باشد

Hormone به چه معناست و Hormone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hormone

(زيست‌ شناسي‌ – ش‌.) هورمن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (زيست‌ شناسي‌ – ش‌.) هورمن‌., ترجمه (زيست‌ شناسي‌ – ش‌.) هورمن‌., کلمات شبیه (زيست‌ شناسي‌ – ش‌.) هورمن‌.
دانلود فایل ها