ترجمه Iceland Spar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مع.) كلسيت‌ شفاف‌ داراي‌ خاصيت‌ انكسار مضاعف‌. می باشد

Iceland Spar به چه معناست و Iceland Spar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Iceland Spar

(مع.) كلسيت‌ شفاف‌ داراي‌ خاصيت‌ انكسار مضاعف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (مع.) كلسيت‌ شفاف‌ داراي‌ خاصيت‌ انكسار مضاعف‌., ترجمه (مع.) كلسيت‌ شفاف‌ داراي‌ خاصيت‌ انكسار مضاعف‌., کلمات شبیه (مع.) كلسيت‌ شفاف‌ داراي‌ خاصيت‌ انكسار مضاعف‌.
دانلود فایل ها