خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27267 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27267','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27267 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Imputation به فارسی

ترجمه Imputation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسبت‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بستن‌ به‌.

Imputation به چه معناست و Imputation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imputation

نسبت‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نسبت‌ دادن‌, ترجمه نسبت‌ دادن‌, کلمات شبیه نسبت‌ دادن‌ , بستن‌ به‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: