ترجمه Inferential در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ استنتاج‌. می باشد

Inferential به چه معناست و Inferential یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inferential

وابسته‌ به‌ استنتاج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ استنتاج‌., ترجمه وابسته‌ به‌ استنتاج‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ استنتاج‌.
دانلود فایل ها