ترجمه Integrand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير انتگرال‌. می باشد

Integrand به چه معناست و Integrand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Integrand

زير انتگرال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زير انتگرال‌., ترجمه زير انتگرال‌., کلمات شبیه زير انتگرال‌.
دانلود فایل ها