ترجمه Invalid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناتوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (.tv &.iv): (etadilavni) ناتوان‌كردن‌ , در فارسی : عليل‌

Invalid به چه معناست و Invalid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Invalid

ناتوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناتوان‌, ترجمه ناتوان‌, کلمات شبیه ناتوان‌ , (.tv &.iv): (etadilavni) ناتوان‌كردن‌ به لاتین , عليل‌ به لاتین
دانلود فایل ها