ترجمه Isotherm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ گرماي‌ متوسط‌ ساليانه‌ مساوي‌ را می باشد

Isotherm به چه معناست و Isotherm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isotherm

خط‌ي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ گرماي‌ متوسط‌ ساليانه‌ مساوي‌ را به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ گرماي‌ متوسط‌ ساليانه‌ مساوي‌ را, ترجمه خط‌ي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ گرماي‌ متوسط‌ ساليانه‌ مساوي‌ را, کلمات شبیه خط‌ي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ گرماي‌ متوسط‌ ساليانه‌ مساوي‌ را
دانلود فایل ها