خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29700 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('29700','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29700 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه June به فارسی

ترجمه June در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌. می باشد

June به چه معناست و June یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به June

ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌., ترجمه ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌., کلمات شبیه ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: