ترجمه June در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌. می باشد

June به چه معناست و June یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به June

ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌., ترجمه ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌., کلمات شبیه ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌.
دانلود فایل ها