ترجمه Keypunch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منگنه‌ كليدي‌. می باشد

Keypunch به چه معناست و Keypunch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Keypunch

منگنه‌ كليدي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی منگنه‌ كليدي‌., ترجمه منگنه‌ كليدي‌., کلمات شبیه منگنه‌ كليدي‌.
دانلود فایل ها