ترجمه Laudatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ تحسين‌ وتمجيد. می باشد

Laudatory به چه معناست و Laudatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laudatory

مربوط‌ به‌ تحسين‌ وتمجيد. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ تحسين‌ وتمجيد., ترجمه مربوط‌ به‌ تحسين‌ وتمجيد., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ تحسين‌ وتمجيد.
دانلود فایل ها