ترجمه Loquacity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرحرفي‌. می باشد

Loquacity به چه معناست و Loquacity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loquacity

پرحرفي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرحرفي‌., ترجمه پرحرفي‌., کلمات شبیه پرحرفي‌.
دانلود فایل ها