ترجمه Low Level Modulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلفيق‌ سط‌ح‌ پايين‌. می باشد

Low Level Modulation به چه معناست و Low Level Modulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Low Level Modulation

تلفيق‌ سط‌ح‌ پايين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تلفيق‌ سط‌ح‌ پايين‌., ترجمه تلفيق‌ سط‌ح‌ پايين‌., کلمات شبیه تلفيق‌ سط‌ح‌ پايين‌.
دانلود فایل ها