ترجمه Lunchroom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رستوراني‌ كه‌ غذاهاي‌ مختصر واماده‌ دارد. می باشد

Lunchroom به چه معناست و Lunchroom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lunchroom

رستوراني‌ كه‌ غذاهاي‌ مختصر واماده‌ دارد. به خارجی , ریشه انگلیسی رستوراني‌ كه‌ غذاهاي‌ مختصر واماده‌ دارد., ترجمه رستوراني‌ كه‌ غذاهاي‌ مختصر واماده‌ دارد., کلمات شبیه رستوراني‌ كه‌ غذاهاي‌ مختصر واماده‌ دارد.
دانلود فایل ها