خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32902 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('32902','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32902 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Machine Oriented به فارسی

ترجمه Machine Oriented در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ گرا. می باشد

Machine Oriented به چه معناست و Machine Oriented یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Machine Oriented

ماشين‌ گرا. به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ گرا., ترجمه ماشين‌ گرا., کلمات شبیه ماشين‌ گرا.

دیدگاه‌تان را بنویسید: