ترجمه Machine Oriented در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ گرا. می باشد

Machine Oriented به چه معناست و Machine Oriented یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Machine Oriented

ماشين‌ گرا. به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ گرا., ترجمه ماشين‌ گرا., کلمات شبیه ماشين‌ گرا.
دانلود فایل ها